Shiv Chalisa Lyrics in Telugu శ్రీ శివ చాలీసా

Select Language >> Hindi/SanskritEnglish, KannadaBengali, Marathi, PunjabiGujaratiOdia

దోహా

జై గణేశ గిరిజాసువన ।
మంగలమూల సుజాన ॥

కహాతాయోధ్యాదాసతుమ ।
దే ఉ అభయవరదాన ॥

చౌపాయి

జై గిరిజాపతి దీనదయాల ।
సదాకరత సంతన ప్రతిపాల ॥

భాల చంద్ర మాసోహతనీకే ।
కాననకుండల నాగఫనీకే ॥

అంగగౌర శిర గంగ బహాయే ।
ముండమాల తన ఛారలగాయే ॥

వస్త్ర ఖాల బాఘంబర సో హై ।
ఛబి కోదేఖి నాగమునిమోహై ॥

మైనా మాతుకిహవై దులారీ ।
వామ అంగ సో హత ఛ బి న్యారీ ॥

కర త్రిశూల సోహత ఛ బి భారీ ।
కరత సదా శత్రు న క్షయకారి ॥

నందిగణేశ సోహైత హ కై సే ।
సాగరమధ్య కమలహై జై సే ॥

కార్తీక శ్యామ ఔర గణరావు ।
యా ఛబికౌ కహి జాత న కావు ॥

దేవన జబహి జాయ పుకారా ।
తబహిదుఖప్రభు ఆపనినారా ॥

కియా ఉపద్రవ తారకభారీ ।
దేవన సబమిలి తుం హి జుహారీ ॥

తురత షడానన ఆప పఠాయవు ।
లవనిమేష మహ మారి గిరాయవు ॥

ఆపజలంధర అసుర సంహారా ।
సు యశ తుం హార విదిత సంసారా ॥

త్రిపురాసుర సన యుద్ధమ చా ఈ ।
స బహి కృపా కర లీన బచా ఈ ॥

కియా తపహి భగీరథభారీ ।
పురవ ప్రతిజ్ఞా తాసు పురారీ ॥

దానిన మహ తుమ సమతోవునహీ ।
నేవకస్తుతి కరత సదాహి ॥

వేదనామ మహిమా తవగా ఈ ।
అకధ అనాది భేదన హి పా ఈ ॥

ప్రగటీ ఉదథి మథన మే జ్వాలా ।
జరతసురాసుర భయే నిహాలా ॥

కీన్హదయా తహ కరీ సహా ఈ ।
నీలకంఠ తవనామ క హా ఈ ॥

పూజన రామచంద్ర జబకిన్హ ।
జీతకే లంక విభీషణ దీన్హ ॥

సహస కమలమే హోరహేధారీ ।
కీన్హ పరీక్షా త బహి పురారీ ॥

ఏకకమల ప్రభురాఖెవు జో ఈ ।
కమలనయన పూజన చహ సో ఈ ॥

కఠినభక్తి దేఖీ ప్రభు శంకర ।
భయే ప్రసన్నదియో ఇచ్ఛితివర ॥

జయ జయ జయ అనంత అవినాసీ ।
కరతకృపా సబకే ఘటవాసీ ॥

దుష్టసకల నితమోహి సతావై ।
భ్రమత రహేమెహిచైన న ఆనై ॥

త్రాహి త్రాహిమై నాధపుకారో ।
యాహి అవసరమోహి ఆన ఉబారో ॥

వైత్రిశూల శత్రున కోమారో ।
సంకట నేమోహి ఆని ఉబారో ॥

మాతపితా భ్రాతా సబకో ఈ ।
సంకటమే పూఛత నహికో ఈ ॥

స్వామి ఏకహై ఆశతుమ్హారీ ।
ఆయ హరహు అబసంకట భారీ ॥

ధన నిరధనకో దేత సదాహి ।
జో కో ఈ బాంబేవోఫల పాహీ ॥

స్తుతికెహివిధి కరౌ తుమ్హారీ ।
క్షమహనాథ అబచూక హమారీ ॥

శంకరహో సంకటకే నాశన ।
విఘ్న వినాశన మంగళ కారన ॥

యోగీ యతి మునిధ్యాన లగా ।
వైశారద నారద శీశనవావై ॥

నమో నమో జై నమః శివాయ ।
సురబ్రహ్మాదిక పార న పాయె ॥

జో యహ పాఠ క రై మనలా ఈ ।
తాపర హోతహై శంభు సహా ఈ ॥

ఋనియా జో కో ఈ హోఅధికారీ ।
పాఠక రై సో పావన హారీ ॥

పుత్రహోనకర ఇచ్ఛాకోఈ ।
నిశ్చయ శివ ప్రశాదతెహిహో ఈ ॥

పండిత త్రయోదశీ కోలావై ।
ధ్యానపూర్వ క రా వై ॥

త్రయోదశీ వ్రత కరైహమేశా ।
తన నహి తాకేరహై కలేశా ॥

ధూపదీప నైవేద్య చఢావై ।
శంకర సన్ముఖ పాఠసునావై ॥

జన్మ జన్మకే పాపవసావై ।
అంతవాస శివపురమే పాలై ॥

దోహా

నిత నేమ కరిప్రాతహి పాఠకలౌ చాలీస ।
తుమమేరీ మనకామనా పూర్ణ హు జగదేశ ॥

మగకర ఛఠి హేమంత ఋతు సంవత్ చౌంసఠ జాన ।
స్తుతి చాలీసా శివ జి పూర్ణ కేన కల్యాన ॥

Leave a Comment