Shiv Chalisa Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ಶಿವ ಚಾಲೀಸಾ

Select Language >> Hindi/SanskritEnglishBengali, Marathi, Punjabi, TeluguGujaratiOdia

ದೋಹಾ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಿರಿಜಾಸುವನ ಮಂಗಲ ಮೂಲ ಸುಜಾನ ।
ಕಹತ ಅಯೋಧ್ಯಾದಾಸ ತುಮ ದೇ-ಉ ಅಭಯ ವರದಾನ ॥

ಚೌಪಾಯಿ 

ಜಯ ಗಿರಿಜಾಪತಿ ದೀನದಯಾಲಾ ।
ಸದಾ ಕರತ ಸಂತನ ಪ್ರತಿಪಾಲಾ ॥

ಭಾಲ ಚಂದ್ರಮಾ ಸೋಹತ ನೀಕೇ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ನಾಗ ಫನೀ ಕೇ ॥

ಅಂಗ ಗೌರ ಶಿರ ಗಂಗ ಬಹಾಯೇ ।
ಮುಂಡಮಾಲ ತನ ಕ್ಷಾರ ಲಗಾಯೇ ॥

ವಸ್ತ್ರ ಖಾಲ ಬಾಘಂಬರ ಸೋಹೇ ।
ಛವಿ ಕೋ ದೇಖಿ ನಾಗ ಮನ ಮೋಹೇ ॥

ಮೈನಾ ಮಾತು ಕಿ ಹವೇ ದುಲಾರೀ ।
ವಾಮ ಅಂಗ ಸೋಹತ ಛವಿ ನ್ಯಾರೀ ॥

ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಸೋಹತ ಛವಿ ಭಾರೀ ।
ಕರತ ಸದಾ ಶತ್ರುನ ಕ್ಷಯಕಾರೀ ॥

ನಂದೀ ಗಣೇಶ ಸೋಹೈಂ ತಹಂ ಕೈಸೇ ।
ಸಾಗರ ಮಧ್ಯ ಕಮಲ ಹೈಂ ಜೈಸೇ ॥

ಕಾರ್ತಿಕ ಶ್ಯಾಮ ಔರ ಗಣರಾ-ಊ ।
ಯಾ ಛವಿ ಕೌ ಕಹಿ ಜಾತ ನ ಕಾ-ಊ ॥

ದೇವನ ಜಬಹೀಂ ಜಾಯ ಪುಕಾರಾ ।
ತಬಹಿಂ ದುಖ ಪ್ರಭು ಆಪ ನಿವಾರಾ ॥

ಕಿಯಾ ಉಪದ್ರವ ತಾರಕ ಭಾರೀ ।
ದೇವನ ಸಬ ಮಿಲಿ ತುಮಹಿಂ ಜುಹಾರೀ ॥

ತುರತ ಷಡಾನನ ಆಪ ಪಠಾಯೌ ।
ಲವ ನಿಮೇಷ ಮಹಂ ಮಾರಿ ಗಿರಾಯೌ ॥

ಆಪ ಜಲಂಧರ ಅಸುರ ಸಂಹಾರಾ ।
ಸುಯಶ ತುಮ್ಹಾರ ವಿದಿತ ಸಂಸಾರಾ ॥

ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸನ ಯುದ್ಧ ಮಚಾಯೀ ।
ತಬಹಿಂ ಕೃಪಾ ಕರ ಲೀನ ಬಚಾಯೀ ॥

ಕಿಯಾ ತಪಹಿಂ ಭಾಗೀರಥ ಭಾರೀ ।
ಪುರಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ತಾಸು ಪುರಾರೀ ॥

ದಾನಿನ ಮಹಂ ತುಮ ಸಮ ಕೋ-ಉ ನಾಹೀಮ್ ।
ಸೇವಕ ಸ್ತುತಿ ಕರತ ಸದಾಹೀಮ್ ॥

ವೇದ ಮಾಹಿ ಮಹಿಮಾ ತುಮ ಗಾಯೀ ।
ಅಕಥ ಅನಾದಿ ಭೇದ ನಹೀಂ ಪಾಯೀ ॥

ಪ್ರಕಟೇ ಉದಧಿ ಮಂಥನ ಮೇಂ ಜ್ವಾಲಾ ।
ಜರತ ಸುರಾಸುರ ಭೇ ವಿಹಾಲಾ ॥

ಕೀನ್ಹ ದಯಾ ತಹಂ ಕರೀ ಸಹಾಯೀ ।
ನೀಲಕಂಠ ತಬ ನಾಮ ಕಹಾಯೀ ॥

ಪೂಜನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಬ ಕೀನ್ಹಾಮ್ ।
ಜೀತ ಕೇ ಲಂಕ ವಿಭೀಷಣ ದೀನ್ಹಾ ॥

ಸಹಸ ಕಮಲ ಮೇಂ ಹೋ ರಹೇ ಧಾರೀ ।
ಕೀನ್ಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಬಹಿಂ ತ್ರಿಪುರಾರೀ ॥

ಏಕ ಕಮಲ ಪ್ರಭು ರಾಖೇ-ಉ ಜೋಯೀ ।
ಕಮಲ ನಯನ ಪೂಜನ ಚಹಂ ಸೋಯೀ ॥

ಕಠಿನ ಭಕ್ತಿ ದೇಖೀ ಪ್ರಭು ಶಂಕರ ।
ಭಯೇ ಪ್ರಸನ್ನ ದಿಏ ಇಚ್ಛಿತ ವರ ॥

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಅನಂತ ಅವಿನಾಶೀ ।
ಕರತ ಕೃಪಾ ಸಬಕೇ ಘಟ ವಾಸೀ ॥

ದುಷ್ಟ ಸಕಲ ನಿತ ಮೋಹಿ ಸತಾವೈಮ್ ।
ಭ್ರಮತ ರಹೌಂ ಮೋಹೇ ಚೈನ ನ ಆವೈಮ್ ॥

ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮೈಂ ನಾಥ ಪುಕಾರೋ ।
ಯಹ ಅವಸರ ಮೋಹಿ ಆನ ಉಬಾರೋ ॥

ಲೇ ತ್ರಿಶೂಲ ಶತ್ರುನ ಕೋ ಮಾರೋ ।
ಸಂಕಟ ಸೇ ಮೋಹಿಂ ಆನ ಉಬಾರೋ ॥

ಮಾತ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ ಸಬ ಕೋಯೀ ।
ಸಂಕಟ ಮೇಂ ಪೂಛತ ನಹಿಂ ಕೋಯೀ ॥

ಸ್ವಾಮೀ ಏಕ ಹೈ ಆಸ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಆಯ ಹರಹು ಮಮ ಸಂಕಟ ಭಾರೀ ॥

ಧನ ನಿರ್ಧನ ಕೋ ದೇತ ಸದಾ ಹೀ ।
ಜೋ ಕೋಯೀ ಜಾಂಚೇ ಸೋ ಫಲ ಪಾಹೀಮ್ ॥

ಅಸ್ತುತಿ ಕೇಹಿ ವಿಧಿ ಕರೋಂ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಕ್ಷಮಹು ನಾಥ ಅಬ ಚೂಕ ಹಮಾರೀ ॥

ಶಂಕರ ಹೋ ಸಂಕಟ ಕೇ ನಾಶನ ।
ಮಂಗಲ ಕಾರಣ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನ ॥

ಯೋಗೀ ಯತಿ ಮುನಿ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾವೈಮ್ ।
ಶಾರದ ನಾರದ ಶೀಶ ನವಾವೈಮ್ ॥

ನಮೋ ನಮೋ ಜಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ।
ಸುರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಪಾರ ನ ಪಾಯ ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಾಠ ಕರೇ ಮನ ಲಾಯೀ ।
ತಾ ಪರ ಹೋತ ಹೈಂ ಶಂಭು ಸಹಾಯೀ ॥

ರನಿಯಾಂ ಜೋ ಕೋಯೀ ಹೋ ಅಧಿಕಾರೀ ।
ಪಾಠ ಕರೇ ಸೋ ಪಾವನ ಹಾರೀ ॥

ಪುತ್ರ ಹೋನ ಕೀ ಇಚ್ಛಾ ಜೋಯೀ ।
ನಿಶ್ಚಯ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ತೇಹಿ ಹೋಯೀ ॥

ಪಂಡಿತ ತ್ರಯೋದಶೀ ಕೋ ಲಾವೇ ।
ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಹೋಮ ಕರಾವೇ ॥

ತ್ರಯೋದಶೀ ವ್ರತ ಕರೈ ಹಮೇಶಾ ।
ತನ ನಹಿಂ ತಾಕೇ ರಹೈ ಕಲೇಶಾ ॥

ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಚಢಾವೇ ।
ಶಂಕರ ಸಮ್ಮುಖ ಪಾಠ ಸುನಾವೇ ॥

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ಪಾಪ ನಸಾವೇ ।
ಅಂತ ಧಾಮ ಶಿವಪುರ ಮೇಂ ಪಾವೇ ॥

ಕಹೈಂ ಅಯೋಧ್ಯಾದಾಸ ಆಸ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಜಾನಿ ಸಕಲ ದುಖ ಹರಹು ಹಮಾರೀ ॥

ದೋಹಾ

ನಿತ ನೇಮ ಉಠಿ ಪ್ರಾತಃಹೀ ಪಾಠ ಕರೋ ಚಾಲೀಸ ।
ತುಮ ಮೇರೀ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ಣ ಕರೋ ಜಗದೀಶ ॥

Leave a Comment