Shiv Chalisa Lyrics in Punjabi ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ

Select Language >> Hindi/Sanskrit, EnglishKannadaBengali, Marathi, TeluguGujaratiOdia

ਦੋਹਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਗਿਰਿਜਾ ਸੁਵਨ, ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਸੁਜਾਨ ।
ਕਹਤ ਅਯੋਧ੍ਯਾਦਾਸ ਤੁਮ, ਦੇਹੁ ਅਭਯ ਵਰਦਾਨ ॥

ਚੌਗੁਣਾ

ਜਯ ਗਿਰਿਜਾ ਪਤਿ ਦੀਨ ਦਯਾਲਾ ।
ਸਦਾ ਕਰਤ ਸਨ੍ਤਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ਭਾਲ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਸੋਹਤ ਨੀਕੇ ।
ਕਾਨਨ ਕੁਣ੍ਡਲ ਨਾਗਫਨੀ ਕੇ ॥

 ਅੰਗ ਗੌਰ ਸ਼ਿਰ ਗੰਗ ਬਹਾਯੇ ।
ਮੁਣ੍ਡਮਾਲ ਤਨ ਛਾਰ ਲਗਾਯੇ ॥

ਵਸ੍ਤ੍ਰ ਖਾਲ ਬਾਘਮ੍ਬਰ ਸੋਹੇ ।
ਛਵਿ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾਗ ਮੁਨਿ ਮੋਹੇ ॥

ਮੈਨਾ ਮਾਤੁ ਕੀ ਹ੍ਵੈ ਦੁਲਾਰੀ ।
ਬਾਮ ਅੰਗ ਸੋਹਤ ਛਵਿ ਨ੍ਯਾਰੀ ॥

ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸੋਹਤ ਛਵਿ ਭਾਰੀ ।
ਕਰਤ ਸਦਾ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨ ਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰੀ ॥

ਨਨ੍ਦਿ ਗਣੇਸ਼ ਸੋਹੈ ਤਹੰ ਕੈਸੇ ।
ਸਾਗਰ ਮਧ੍ਯ ਕਮਲ ਹੈਂ ਜੈਸੇ ॥

ਕਾਰ੍ਤਿਕ ਸ਼੍ਯਾਮ ਔਰ ਗਣਰਾਊ ।
ਯਾ ਛਵਿ ਕੋ ਕਹਿ ਜਾਤ ਨ ਕਾਊ ॥

ਦੇਵਨ ਜਬਹੀਂ ਜਾਯ ਪੁਕਾਰਾ ।
ਤਬ ਹੀ ਦੁਖ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਨਿਵਾਰਾ ॥

ਕਿਯਾ ਉਪਦ੍ਰਵ ਤਾਰਕ ਭਾਰੀ ।
ਦੇਵਨ ਸਬ ਮਿਲਿ ਤੁਮਹਿੰ ਜੁਹਾਰੀ ॥

ਤੁਰਤ ਸ਼ਡਾਨਨ ਆਪ ਪਠਾਯਉ ।
ਲਵਨਿਮੇਸ਼ ਮਹੰ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਯਉ ॥

ਆਪ ਜਲੰਧਰ ਅਸੁਰ ਸੰਹਾਰਾ ।
 ਸੁਯਸ਼ ਤੁਮ੍ਹਾਰ ਵਿਦਿਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸੁਰ ਸਨ ਯੁਦ੍ਧ ਮਚਾਈ ।
ਸਬਹਿੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਲੀਨ ਬਚਾਈ ॥

ਕਿਯਾ ਤਪਹਿੰ ਭਾਗੀਰਥ ਭਾਰੀ ।
ਪੁਰਬ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤਸੁ ਪੁਰਾਰੀ ॥

ਦਾਨਿਨ ਮਹੰ ਤੁਮ ਸਮ ਕੋਉ ਨਾਹੀਂ ।
ਸੇਵਕ ਸ੍ਤੁਤਿ ਕਰਤ ਸਦਾਹੀਂ ॥

ਵੇਦ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਤਵ ਗਾਈ ।
ਅਕਥ ਅਨਾਦਿ ਭੇਦ ਨਹਿੰ ਪਾਈ ॥

ਪ੍ਰਗਟ ਉਦਧਿ ਮੰਥਨ ਮੇਂ ਜ੍ਵਾਲਾ ।
ਜਰੇ ਸੁਰਾਸੁਰ ਭਯੇ ਵਿਹਾਲਾ ॥

ਕੀਨ੍ਹ ਦਯਾ ਤਹੰ ਕਰੀ ਸਹਾਈ ।
ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਤਬ ਨਾਮ ਕਹਾਈ ॥

ਪੂਜਨ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜਬ ਕੀਨ੍ਹਾ । 
ਜੀਤ ਕੇ ਲੰਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀਨ੍ਹਾ ॥

ਸਹਸ ਕਮਲ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰੀ ।
ਕੀਨ੍ਹ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾ ਤਬਹਿੰ ਪੁਰਾਰੀ ॥

ਏਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੇਉ ਜੋਈ ।
ਕਮਲ ਨਯਨ ਪੂਜਨ ਚਹੰ ਸੋਈ ॥

ਕਠਿਨ ਭਕ੍ਤਿ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼ੰਕਰ ।
ਭਯੇ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ ਦਿਏ ਇਚ੍ਛਿਤ ਵਰ ॥

ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਅਨੰਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ।
ਕਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਬ ਕੇ ਘਟਵਾਸੀ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟ ਸਕਲ ਨਿਤ ਮੋਹਿ ਸਤਾਵੈ ।
ਭ੍ਰਮਤ ਰਹੇ ਮੋਹਿ ਚੈਨ ਨ ਆਵੈ ॥

ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਮੈਂ ਨਾਥ ਪੁਕਾਰੋ ।
ਯਹਿ ਅਵਸਰ ਮੋਹਿ ਆਨ ਉਬਾਰੋ ॥

ਲੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ।
ਸੰਕਟ ਸੇ ਮੋਹਿ ਆਨ ਉਬਾਰੋ ॥

ਮਾਤੁ ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸਬ ਕੋਈ ।
ਸੰਕਟ ਮੇਂ ਪੂਛਤ ਨਹਿੰ ਕੋਈ ॥

ਸ੍ਵਾਮੀ ਏਕ ਹੈ ਆਸ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਆਯ ਹਰਹੁ ਅਬ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ ॥

ਧਨ ਨਿਰ੍ਧਨ ਕੋ ਦੇਤ ਸਦਾਹੀਂ ।
ਜੋ ਕੋਈ ਜਾੰਚੇ ਵੋ ਫਲ ਪਾਹੀਂ ॥

ਅਸ੍ਤੁਤਿ ਕੇਹਿ ਵਿਧਿ ਕਰੌਂ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਹੁ ਨਾਥ ਅਬ ਚੂਕ ਹਮਾਰੀ ॥

ਸ਼ੰਕਰ ਹੋ ਸੰਕਟ ਕੇ ਨਾਸ਼ਨ ।
ਮੰਗਲ ਕਾਰਣ ਵਿਘ੍ਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ॥

ਯੋਗੀ ਯਤਿ ਮੁਨਿ ਧ੍ਯਾਨ ਲਗਾਵੈਂ ।
 ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਵੈਂ ॥

ਨਮੋ ਨਮੋ ਜਯ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਯ ।
ਸੁਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕ ਪਾਰ ਨ ਪਾਯ ॥

ਜੋ ਯਹ ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾਈ ।
ਤਾ ਪਾਰ ਹੋਤ ਹੈ ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਸਹਾਈ ॥

ॠਨਿਯਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ।
ਪਾਠ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵਨ ਹਾਰੀ ॥

ਪੁਤ੍ਰ ਹੀਨ ਕਰ ਇਚ੍ਛਾ ਕੋਈ । 
ਨਿਸ਼੍ਚਯ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਹਿ ਹੋਈ ॥

ਪਣ੍ਡਿਤ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਕੋ ਲਾਵੇ ।
ਧ੍ਯਾਨ ਪੂਰ੍ਵਕ ਹੋਮ ਕਰਾਵੇ ॥

ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਬ੍ਰਤ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ।
ਤਨ ਨਹੀਂ ਤਾਕੇ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ਾ ॥

ਧੂਪ ਦੀਪ ਨੈਵੇਦ੍ਯ ਚੜਾਵੇ ।
ਸ਼ੰਕਰ ਸਮ੍ਮੁਖ ਪਾਠ ਸੁਨਾਵੇ ॥

ਜਨ੍ਮ ਜਨ੍ਮ ਕੇ ਪਾਪ ਨਸਾਵੇ ।
ਅਨ੍ਤਵਾਸ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਮੇਂ ਪਾਵੇ ॥

ਕਹੇ ਅਯੋਧ੍ਯਾ ਆਸ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਜਾਨਿ ਸਕਲ ਦੁ:ਖ ਹਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥

ਦੋਹਾ

ਨਿਤ੍ਤ ਨੇਮ ਕਰ ਪ੍ਰਾਤ: ਹੀ, ਪਾਠ ਕਰੌਂ ਚਾਲੀਸਾ ।
ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਪੂਰ੍ਣ ਕਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ ॥

ਮਗਸਰ ਛਠਿ ਹੇਮਨ੍ਤ ॠਤੁ, ਸੰਵਤ ਚੌਸਠ ਜਾਨ।
ਅਸ੍ਤੁਤਿ ਚਾਲੀਸਾ ਸ਼ਿਵਹਿ, ਪੂਰ੍ਣ ਕੀਨ ਕਲ੍ਯਾਣ॥

Leave a Comment